Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.

* 1982

Vystudoval odbornou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil i svoji doktorskou práci. Zabývá se vlivem požárových disturbancí na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů, detekcí požárem vyvolaných změn vegetace a hledání faktorů ovlivňujících požárovou dynamiku v průběhu Holocénu. Využívá především metody analýzy uhlíků uchovaných v sedimentech rašelinišť, jezer a půdních profilů k odvození historického požárového režimu, tedy frekvence, intenzity a prostorové struktury dřívějších požárů. Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem v období Holocénu a také k modelování budoucích trajektorií vývoje požárové aktivity pod vlivem měnícího se klimatu. Působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR.