Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

* 1979

Vystudovala Systematickou biologii a ekologii se zaměřením na botaniku a Učitelství biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakulte Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium ukončila v roce 2010 obhájením práce Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens (Ekologie a taxonomie rozsivek západokarpatských pramenišť). Pracuje jako vědkyně na Oddělení paleoekologie Botanického ústavu Akademie věd ČR. Věnuje se ekologii a taxonomii rozsivek ve sladkovodních biotopech a hodnocení kvality vod na základě řasových indikátorů. Zpočátku se zabývala fytobentosem oligotrofních tekoucích vod. V současnosti se věnuje výzkumu epifytických společenstev rozsivek na vodních a mokřadních rostlinách v rybnících a polních mokřadech. Zabývá se rovněž diatomovou analýzou paleoekologických profilů a vzorky z archeologických kontextů. Pochází z Bílých Karpat. Má ráda folklor a zpěv.