RNDr. Jiří Hejkal

* 1957

Člen České společnosti entomologické. Až do roku 1976 žil v Litvínově. Během studia na litvínovském gymnáziu dvakrát postoupil do celostátního kola středoškolské soutěže Natura Semper Viva. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy (PřF UK) na katedře systematické zoologie.

Již od střední školy studoval střevlíkovité brouky, zvláště vývoj jejich fauny na mosteckých výsypkách v podmínkách primární sukcese. Během jednoho z prvních zaměstnání ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích (1983–1985) se však zabýval výzkumem dendrofilních společenstev hmyzu ve městech. Ekologii, faunistiku a taxonomii střevlíkovitých brouků zkoumal během stáže na katedře systematické zoologie PřF UK (1982–1983) a zaměstnání v Okresním muzeu v Sokolově (1985–1991). Ekologický výzkum byl nejčastěji zaměřen na rašeliniště Soos na Chebsku a vrchoviště v pramenné oblasti Rolavy na Sokolovsku.

Od roku 1991 s jednou přestávkou pracuje ve veřejné správě (Okresní úřad v Sokolově, Městský úřad v Kraslicích), kde se věnuje zejména ochraně životního prostředí. Jako výkonný redaktor se podílel na vydání tří ročníků sborníku Příroda Kraslicka. Ve volném čase se zabývá taxonomií střevlíkovitých brouků z tribu Zabrini včetně publikování odborných článků. V současně době žije v Kraslicích.