Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

* 1975

Michal Horsák pracuje od roku 2004 na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jeho aktuální výzkumné aktivity sledují tři hlavní tematické okruhy: 1) ekologii kontinentálních měkkýšů mírného pásu Eurasie, 2)  vývoj středoevropské přírody od posledního glaciálního maxima a 3)  studium ekologie bezobratlých živočichů vybraných vodních ekosystémů. V posledních letech se soustředí na výzkum ekologie a paleoekologie minerálně bohatých rašelinišť, tzv. slatinišť, a také současných analogií středoevropské přírody glaciálu a raného holocénu. Zajímají ho také témata týkající se vlivu schopností šíření a podmínek prostředí na utváření biotických společenstev nebo vlivu historických podmínek na současný výskyt a přežívaní glaciálních reliktů či stanovištních specialistů. Na Masarykově univerzitě přednáší o fylogenezi a diverzitě bezobratlých živočichů, malakozoologii (vědu o měkkýších) a vývoji přírody ve čtvrtohorách. Jako stálý člen tzv. Biotýmu se rád věnuje výuce v terénu, pořádání zoologických exkurzí a terénních cvičení.