Huttová Barbara

* 1954

Profesionální ochranářka přírody na Chebsku. Vystudovala Gymnázium Cheb, Střední zemědělskou školu Cheb a Specializační studium ochrany přírody při AOPK Praha.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se zabývala výběrem lokalit cenných pro ochranu přírody a územní systém ekologické stability krajiny z projektů meliorací a rekultivací v rámci projekce Oborového podniku Státní statky Cheb. Od sedmdesátých let se také aktivně zapojovala do zpravodajské činnosti státní ochrany přírody při Okresním národním výboru Cheb a při Správě CHKO Slavkovský les. Aktivovala také v dobrovolné ochraně přírody v rámci svazu pro ochranu přírody a krajiny TIS a ČSOP.

Společně s trampy spolupracovala při budování naučné stezky Kladská. Na konci osmdesátých let působila v Okresním muzeu Cheb jako ekolog se zaměřením na dokumentaci krajiny a ochranářské mapování. V roce 1990 nastoupila na Okresní úřad Cheb, odbor životního prostředí, úsek ochrany přírody, kde působila dvanáct let. Zde se zasloužila o vyhlášení 16 maloplošných chráněných území a 4 přírodních parků. Vedla aktiv státní ochrany přírody při Okresním úřadu Cheb. Aktivně se zapojila do boje proti bolševníku velkolepému v oblasti Plesné, Skalné a Lubů.

Založila Pracovní ekologické sdružení (P. E. S.) a realizovala biomonitoring vybraných lokalit okresu Cheb. Ve spolupráci se Správou NPR Soos mapovala významné krajinné prvky. Podílela se na založení stanice pro handicapované živočichy při NPR SOOS a psího útulku na Horní Hraničné u Chebu. Od roku 2001 je místopředsedkyní 7. ZO ČSOP Františkovy Lázně a členkou pozemkového spolku Vulkán. Spolupracovala při vzniku publikace Chráněná území Plzeňského a Karlovarského kraje.