Ing. Dětmar Jäger

* 1936

Ornitolog a ochranář přírody pocházející z Podhradí u Aše. Po absolvování Zootechnické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně v roce 1960 nastoupil jakou učitel na Střední zemědělskou školu v Chebu. Od roku 1956 je členem České společnosti ornitologické. V šedesátých letech byl aktivním členem organizace TIS – svazu pro chranu přírody a krajiny. V období normalizace musel ing. Jäger své učitelské místo opustit, načež přesídlil do Agrokombinátu Cheb, kde pracoval jako vedoucí zootechnik. V devadesátých letech se ke své učitelské profesi na dva roky vrátil. V roce 1992 nastoupil na referát životního prostředí okresního úřadu Cheb, kde pracoval až do roku 1996, kdy odešel do penze.

V profesionální ochraně přírody se mimo jiné významně zasloužil o vznik přírodní rezervace Amerika u Františkových Lázní, přírodní rezervaci Bystřina a národní přírodní památky Lužní potok na Ašsku. O chráněná území na Ašsku pečoval mimo jiné i v rámci svého působení v AOPK ČR a pečuje o ně do dnes. Zcela zásadní zásluhy má na záchraně zdejší populace perlorodky říční (vybudování odchovného prvku a jeho provoz).

Za dobu své dlouholeté ornitologické činnosti se Ing. Jäger stal předním západočeským odborníkem na faunistiku ptáků. Aktivně se zapojuje do řady odborných projektů České společnosti ornitologické a jiných organizací (mezinárodní sčítání vodních ptáků, mapování hnízdního rozšíření ptáků ČR, Jednotný program sčítání ptáků, zimní sčítání kání apod.). Řadu let působil jako krajský koordinátor sčítání labutí velkých. Ve své kroužkovatelské činnosti se věnuje zejména větším druhům ptáků, jako jsou čápy a dravci. Velmi aktivně působí ve 4. ZO ČSOP Cheb. Nesmazatelným písmem se zapsal do přeshraniční spolupráce české a německé ochrany přírody, která by nebyla možná bez jeho organizačních a komunikačních dovedností. Jako ochranář a ornitolog organizuje řadu exkurzí a přednášek. Od roku 1994 pořádá v Chebu ornitologickou vycházku Vítání ptačího zpěvu. Svým působením pozitivně ovlivnil řadu ochranářů, budoucích přírodovědců a ornitologů nejen na Chebsku. V roce 2013 se jako hlavní autor podílel na vydání publikace Ptactvo Chebska, která se věnuje zajímavějším druhům ptáků regionu.