Mgr. Zdeněk Janovský, Ph.D.

* 1985

O biologii se začal zajímat až během studia na pražském Gymnáziu Nad Alejí a dvoje prázdniny strávené snímkováním luk milovaného jihozápadního Kutnohorska pak zpečetily jeho směřování ke geobotanice (ekologii rostlin). Nedostatek vhodných témat diplomových prací ho před jedenácti lety přivedl do Slavkovského lesa. Zatím rozhodně nelituje.

V současné době působí jako odborný asistent na katedře botaniky PřF UK a v Botanickém ústavu AVČR. Specializuje se na populační biologii rostlin (a její matematické modelování) a vztahy rostlin s opylovači. Na Tepelsku sleduje od roku 2006 populační a krajinnou dynamiku čertkusu lučního a jeho vztahy s herbivory, zejména hnědáskem chrastavcovým. V NPP Upolínová louka pod Křížky pak studuje odpovědi populace upolínu na různé způsoby obhospodařování. Příležitostně také vypomáhá v dalších výzkumech Správy CHKO a to zejména statistickou analýzou dat.

Usilovně se snaží sám sebe přesvědčit, že jde pracovat ve vědě a přitom se alespoň trochu angažovat v praktické ochraně přírody a své domovské obci, Svatém Janu t. Krsovicích.