RNDr. Pavel Jaška, Ph.D.

  • * 1984

    Zoolog a ochranář původem z Chebu. V době středoškolských studií byl aktivním členem 4. ZO ČSOP, kde jeho přírodovědné směřování významně ovlivňoval gymnaziální profesor Karel Martínek. Na Chebsku se pak zejména věnoval ornitologické faunistice mokřadů.

    Po příchodu na Biologickou fakultu v Českých Budějovicích se zaměřil na výzkum ptačího chování, především pak roli zpěvu v teritoriálních interakcích samců pěvců. V badatelských začátcích studoval zpěv hýla rudého v národním parku Šumava. Ve vyšších stupních studia se zaměřil na akustickou komunikaci běžnějších druhů ptáků. Spolupracoval také na výzkumu vokalizace sýčka obecného a podílel se na terénním výzkumu komunikace chřástala polního ve východním Polsku. V průběhu studií příležitostně spolupracoval s Institutem aplikované ekologie Daphne, také pořádal několik ornitologických exkurzí pro střední školy. V doktorském studiu se podílel na výuce zoologických a etologických vysokoškolských kurzů na Zemědělské a Přírodovědné fakultě Jihočeské univerzity. Zde také spolupracoval při přípravě a realizaci několika zahraničních exkurzí (Skandinávie, Balkánský poloostrov, východní Evropa).

    V současné době pracuje jako zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny na Správě CHKO Slavkovský les. V rámci své profese se mimo jiné věnuje péči o zvláště chráněná území, monitoringům a mapování ochranářsky významných druhů živočichů a  popularizaci ochrany přírody. Zásadní cíl ochranářské práce vidí v obnově jemné mozaiky krajiny a zastavení nadužívání chemikálií. V rámci osvětové činnosti organizuje nebo se podílí na realizaci řady akcí pro veřejnost, např. Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival, exkurze Napříč Slavkovským lesem apod. Ve volných chvílích se věnuje různým zoologickým činnostem např. mapování hnízdního rozšíření ptáků, jednotnému programu sčítání ptáků, kroužkovacím projektům nebo regionální faunistice zajímavých druhů a skupin živočichů. Zajímá se také o celostní medicínu a palčivá environmentální témata, jako je vliv agrochemikálií, těžkých kovů a elektromagnetického pole na živočichy vč. člověka.