Mgr. Alžběta Manukjanová

* 1986

Vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od bakalářského studia se věnuje slatiništním mechorostům, hlavně celoevropsky chráněného druhu Hamatocaulis vernicosus, který studovala jak po ekologické, tak populačně genetické stránce. Pracuje v botanické molekulární laboratoři na PřF JU, dělá bryoinventarizační průzkumy, monitoringy vzácných mechů a studuje doktorát.