Mgr. Vladimír Melichar

* 1974

Už od doby studia na gymnáziu v Karlových Varech se věnoval poznávání přírody v okolí, např. při objevitelských exkurzích památné „Botanické sekce“ při Správě CHKO Slavkovský les. Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1998) s diplomovou prací o Rolavských rašeliništích. Při studiu jako pomocná vědecká síla pomáhal na palynologických výzkumech dr. H. Svobodové-Svitavské.

Po absolvování základní vojenské služby nastoupil na Správu CHKO Slavkovský les (1999), kde měl na starosti problematiku odborných managementů, zvláště chráněných území, dendrologie aj. Od r. 2000 do r. 2004 sestavil a vedl jako regionální koordinátor tým mapovatelů, připravujících podklady pro vymezení soustavy Natura 2000 v Karlovarském a zčásti i Plzeňském kraji. Na implementaci soustavy Natura 2000 v ČR se podílel ve všech dalších fázích jak na regionální, tak na celostátní úrovni (např. jako metodický garant a spoluautor Příručky hodnocení biotopů). V letech 2005 až 2010 zakládal a vedl Krajské středisko AOPK ČR v Karlových Varech a po jeho sloučení se správou CHKO Slavkovský les zastával pozici vedoucího oddělení ochrany přírody.

Od r. 2012 působí v soukromé sféře jako expert v oblasti životního prostředí. Zpracoval několik desítek biologických a naturových hodnocení v celé ČR. Je např. zpracovatelem Koncepce ochrany přírody Karlovarského kraje z roku 2005 a její aktualizace v r. 2015, též se podílel na přípravě a realizaci projektu omezení a likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji. V letech 2012-2015 spoluorganizoval v rámci spolku Zamenis rozsáhlá faunistická mapování obojživelníků, plazů, měkkýšů, raků a vybraných druhů savců v celé ČR, zpracovávaná pro potřeby AOPK ČR.

V rámci odborné specializace se věnuje především flóře a vegetaci rašelinišť v celé ČR a v posledních letech i některým zajímavým druhům živočichů (vodní a mokřadní měkkýši, plšík lískový, křeček polní). Za rašeliništi se vypravuje i mimo ČR (Slovensko, Německo, Norsko, Finsko, Rusko). Vedl několik diplomových prací na odborně spřízněná témata. V širším karlovarském regionu, který zahrnuje i celý Slavkovský les, již od mládí sbírá botanické a faunistické údaje a podílí se na rozličných přírodovědných kratochvílích, jako je zimní mapování netopýrů, monitoring vodního ptactva, sledování toku tetřívků, počítání kvetoucích orchidejí, konikleců atd. Svoje poznatky a zkušenosti se snaží předávat v odborných a naučných publikacích, při tematických přednáškách či v rámci expertní skupiny Českého ramsarského výboru, jejímž je členem. Radost z krásné přírody rád prožívá spolu se svojí rodinou, manželkou Zdislavou, dcerou Magdalénou a syny Dominikem a Matoušem.