RNDr. Jiří Vávra, CSc.

* 1950

Narodil se v Praze a celý život žije v Praze. Vystudoval tzv. dvanáctiletku v Praze Modřanech a pak Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy, obor geografie-biologie, studium dokončil v roce 1974. Od svých 13 let se zabývá amatérsky lepidopterologií a souvisejícími přírodovědnými obory, především floristikou a geobotanikou v přesvědčení, že pokud má člověk poznat dobře život motýlů, musí poznat i jejich nároky potravní a stanovištní. Po dokončení vysokoškolského studia absolvoval základní vojenskou službu a po návratu do civilu pracoval postupně v Arachnoentomologickém ústavu ČSAV (průzkum ohniskovosti nákaz přenášených komáry a roztoči), Výzkumných ústavech rostlinné výroby v Ruzyni (bonitace zemědělských půd), Stavební geologii s. p. (později přeměněné v AQUATEST a. s.), kde se věnoval průzkumu znečištění podzemních vod zemědělskou činností, indikacím znečištění půd, vod a horninového prostředí pomocí studia změn vegetačního krytu, biologickým průzkumům pro účely posuzování staveb na životní prostředí.

Od roku 1987 se zabývá inventarizačními průzkumy cenných území v České republice, své výsledky publikoval v různých regionálních časopisech. Je autorem dvou článků studujících bionomii drobných motýlů, objevil řadu druhů doposud neuváděných z území České republiky, případně Čech či Moravy. Je autorem návrhu metodiky (2008), která využívá výsledků inventarizačních motýlích průzkumů pro zhodnocení zachovalosti a původnosti stanovišť. Tuto svou metodiku využívá ve své práci zaměřené na biologické průzkumy, jejichž výsledky slouží pro zhodnocení dopadu vlivu staveb na životní prostředí. Dále je autorem návrhu Červeného seznamu ohrožených druhů motýlů České republiky (2010), kdy vychází ze znalostí potravních a stanovištních nároků motýlích druhů ČR v rozsahu celého řádu Lepidoptera a bere v úvahu skutečnou ohroženost druhů lidskou činností. Na poli geobotanickém stojí za zmínku jeho digitalizovaná vegetační mapa hl. m. Prahy, která byla dokončena v roce 2003 a slouží pro potřeby projektantů působících na území Prahy. Od roku 2013 je v důchodu a nadále se intenzivně zabývá motýlími průzkumy České republiky.