Ing. Jiří Vlček

* 1960

Zarputilý ochránce přírody, zabývající se především ornitologií. Dětství prožil v západočeských Horažďovicích, ale v současnosti již dlouhé roky žije v jižních Čechách na Blatensku. V roce 1978 ukončil Střední veterinární školu v Českých Budějovicích a již během této doby se věnoval ornitologii a ochraně ptáků, zejména výra velkého a čápa bílého. V následujících letech pracoval na Státní veterinární správě v Klatovech a do roku 2002 působil jako podnikatel. V průběhu 90. let se podílel na vyhlášení několika přírodních rezervací v okrese Klatovy. Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudoval fakultu životního prostředí, kde bakalářskou i diplomovou práci věnoval tématům populační dynamiky ptáků.

Od roku 2003 pracuje na Krajském úřadě Plzeňského kraje jako pracovník státní ochrany přírody. Zde se věnuje především ochraně zvláště chráněných živočichů a je autorem, či spoluautorem publikací o chráněných druzích ptáků, obojživelníků a savců Plzeňského kraje. Je dlouholetým členem České společnosti ornitologické, kde pracuje v několika odborných skupinách. V průběhu desítek let se podílel na řadě projektů kvantitativního mapování ptáků v západních Čechách i výzkumu jednotlivých druhů několika čeledí.

Od roku 1982 se věnuje kroužkování a ochraně čápa bílého, motáka lužního a od roku 2007 systematickému výzkumu chřástala polního, kde byl vedoucím unikátního projektu satelitní telemetrie samců. Při výzkumu chřástala polního spolupracuje aktivně také se Správou CHKO Slavkovský les. Je autorem řady odborných i populárních článků o ptácích, výsledky výzkumů i osvětu prezentuje pravidelně na školách, odborných konferencích i v médiích.